הברית החדשה

  • הסוטר לך על הלחי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת.
  • בעשותך מעשה חסד, לא תדע שמאלך את אשר עושה ימינך, למען יהיו חסדיך בסתר, ואלוהים יגמול לך.
  • בן אדם לא בא לעולם כדי שישרתו אותו אלא כדי לשרת.
  • אל תאצרו לכם אוצרות עלי אדמות, כי במקום שמונח אוצרכם, שם יהיה גם לבבכם.
  • לא הנכנס אל הפה מטמא את האדם, אלא היוצא ממנו.